Obchodní podmínky


VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

(dále jen „obchodní podmínky“)

 

Článek I.
Úvodní ustanovení

1.
Tyto obchodní podmínky jsou platné pro internetový obchod prodávajícího, jenž je provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese
 www.sperky-nicole.cz
(dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).


2.
Provozovatelem a majitelem webových stránek www.sperky-nicole.cz je fyzická osoba Nicole
Buráňová, IČO: 665 17 427, se sídlem
Masarykovo nám. 36, Boskovice 680 01

3.
Přístup a používání webových stránek www.sperky-nicole.cz je bezplatné, návštěvník užívá webové stránky na vlastní riziko.

4.
Obchodní podmínky upravují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího, kterým buď spotřebitel, nebo podnikatel (spotřebitel nebo podnikatel dále jen „kupující“). Spotřebitelem je každý, kdo mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání vstupuje do smluvního vztahu s prodávajícím. Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo
jiným způsobem za účelem dosažení zisku. Obchodní podmínky jsou v rámci webové stránky každému přístupné.

5.
Veškeré smluvní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v
platném znění (dále jen „NOZ“).

6.
Kupující souhlasí spoužitím komunikačních prostředku na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití prostředků komunikace na dálku v  souvislosti s uzavřením kupní smlouvy si hradí kupující sám (internetové připojení, telefonní hovory). Prodávající neuzavírá prostřednictvím prostředků komunikace na dálku smlouvy, jejímž předmětem je opakované plnění. Článek II.
Kupní smlouva


1.
Je-li kupující spotřebitel, návrhem k uzavření kupní smlouvy je umístění nabízeného zboží prodávajícím na stránky www.sperky-nicole.cz, s
tím, že kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím a přijetím objednávky prodávajícím. Přijetí objednávky prodávající
neprodleně potvrdí kupujícímu prostřednictvím e-mailové zprávy zaslané na e-mailovou adresu označenou kupujícím. Potvrzující e-mail nemá vliv na uzavření kupní smlouvy. Není-li kupující spotřebitel, je návrhem na uzavření kupní smlouvy odeslaná objednávka kupujícím s tím, že k uzavření kupní smlouvy dojde doručením potvrzující e-mailové zprávy na e-mailovou adresu označenou kupujícím. Kupní smlouva je uzavřena v českém jazyce.


2.
Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 NOZ se nepoužije.


3.
Součástí e-mailové zprávy, prostřednictvím které dochází k potvrzení objednávky kupujícího je vždy aktuální platné znění těchto obchodních podmínek.


4.
Objednávka zboží se provádí prostřednictvím webového rozhraní obchodu umístěného na webových stránkách www.sperky-nicole.cz s vyplněním veškerých tam uvedených náležitostí. Před odesláním objednávky zboží prodávajícímu může kupující měnit údaje, které do objednávky vložil, jako je množství zboží, doprava, ale i způsob platby.

5.
Uzavření kupní smlouvy bez sjednání všech jejich náležitostí stanovených NOZ je ve smyslu ustanovení § 1726 NOZ vyloučeno. Prodávající dále v souladu s
ustanovením § 1740 odst. 3 NOZ vylučuje přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou.

6.
Na objednávku, která neobsahuje všechny požadované náležitosti, nebo nesplňuje náležitosti uvedené v těchto obchodních podmínkách, nebo je s nimi v
rozporu a nebyla ani po výzvě učiněné ze strany prodávajícího doplněna či opravena, se hledí jako na objednávku, která nebyla učiněna.

7.
Kupující odesláním objednávky stvrzuje, že se před jejím odesláním seznámil s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami, a že s nimi souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky.Článek III.
Ceny zboží a platební podmínky

 

1.
Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a
všech souvisejících poplatků. Prodávající je oprávněn ceny zboží jednostranně měnit s tím, že na již uzavřenou kupní smlouvu nebude mít taková změna ceny vliv.

2.
Za podmínek stanovených v těchto obchodních podmínkách bude prodávající účtovat kupujícímu nad rámec ceny zboží náklady na dodání zboží kupujícímu, kdy webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a
dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

3.
Učiněním objednávky Kupující potvrzuje souhlas s Prodávajícím uvedenými cenami za objednané zboží.

4.
Způsob úhrady kupní ceny bude sjednán v kupní smlouvě, a to v návaznosti na volbu kupujícího učiněnou v rámci jeho objednávky, kdy kupující má možnost volby z těchto variant:
a.
Bezhotovostně bankovním převodem na účet prodávajícího č. 219158662/0300, vedený u bankovního domu ČSOB, a.s. Jako variabilní symbol se uvádí číslo
objednávky. Zboží bude Kupujícímu odesláno po připsání částky platby za objednávku na účet prodávajícího.

b.
V hotovosti (na dobírku) zákazník zaplatí zboží v hotovosti při jeho převzetí od smluvního dopravce,

5.
Prodávající požaduje úhradu kupní ceny před převzetím zboží kupujícím. Prodávající může po kupujícím požadovat zálohu či jinou obdobnou platbu.


Článek IV.
Dodací podmínky


1.
Zboží bude kupujícímu dodáno na adresu, kterou kupující uvede v objednávce, a to prostřednictvím přepravce, kterého kupující vybere v rámci své objednávky. Náklady na dodání zboží spolu s lhůtou pro jeho dodání jsou uvedeny ve webovém rozhraní obchodu.

2.
Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

3.
V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

4.
Kupující souhlasí s tím, aby prodávající poskytl vybranému přepravci údaje týkající se kupujícího, a to v rozsahu, který je nezbytný pro řádné dodání zboží.

5.
V případě, kdy je zboží dopravováno prostřednictvím přepravce, je kupující povinen při převzetí zboží zkontrolovat neporušenost obalu a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci, se kterým sepíše škodní protokol. Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno současně neprodleně oznámit prodávajícímu. V případě porušení obalu svědčícího neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od dopravce převzít.

6.
Je - li kupující spotřebitelem, vlastnické právo ke zboží, jakož i nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího převzetím zboží od vybraného přepravce.

7.
Není - li kupující spotřebitelem, odevzdá prodávající zboží kupujícímu předáním vybranému přepravci k přepravě pro kupujícího a umožní kupujícím
u uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči vybranému přepravci. Na kupujícího, který není spotřebitelem, přechází nebezpečí škody na zboží předáním věci vybranému přepravci pro přepravu do místa určení uvedeném v objednávce.


Článek V.
Nároky z vad zboží

 

1.
Práva a povinnosti smluvních stran týkající se vadného plnění se řídí příslušnými ustanoveními NOZ.

2.
Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Prodávající odpovídá kupujícímu zejména za to, že v době, kdy zboží převzal:

a.
má zboží takové vlastnosti, které si strany ujednaly,  a chybí - li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával
s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné

b.
se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se  zboží tohoto druhu obvykle používá,

c.
zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla - li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy

 

3.
Je - li kupujícímu dodáno vadné plnění, kterým došlo k podstatnému porušení smlouvy, má kupující právo
a.
na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,
b.
na odstranění vady opravou věci,
c.
na přiměřenou slevu z
kupní ceny, nebo
d.
odstoupit od smlouvy. Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí - li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. Nezvolí - li si kupující své právo včas, má práv a jako v případě nepodstatného porušení smlouvy (viz. odst. 4.
níže).

4.
Je - li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny. Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od kupní smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci. Neodstraní - li prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího.

5.
Při dodání nové věci vrátí kupující prodávajícímu na jeho náklady věc původně dodanou.

6.
Neoznámí - li kupující vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od kupní smlouvy.

7.
Neoznámí - li kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, soud mu právo z
vadného plnění nepřizná. Jedná - li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla - li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji kupující mohl
při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let po odevzdání věci.

8.
V případě, že se kupující rozhodne, při splnění shora uvedených podmínek, uplatnit svá práva z vadného plnění, tj. reklamovat vadné zboží u
prodávajícího, pak vyplní formulář „Reklamace spotřebitelů“, zejména přesné kontaktní údaje kupujícího – jméno, adresu, telefon, e-mail,
dále popis vytýkané závady a požadavek spotřebitele, a elektronicky jej odešle na e-mailovou
adresu prodávajícího nicole.bur@centrum.cz . Kupující také může vyplněný formulář vytisknout a přiložit jej k zásilce, obsahující vadné reklamované zboží, odesílané na poštovní adresu prodávajícího.

9.
Kupující odešle reklamované zboží bez zbytečného odkladu poštou nebo jinou přepravní službou na níže uvedenou adresu sídla prodávajícího. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží. Reklamované zboží by mělo být důkladně zabezpečeno, aby nedošlo v průběhu přepravy k jeho poškození, zásilka by měla být označena viditelně "REKLAMACE" a obsahovat: reklamované zboží (včetně kompletního příslušenství), kopii nákupního dokladu, příp. i vyplněný formulář „Reklamace spotřebitelů“, nebo alespoň odkaz na termín elektronického odeslání vyplněného formuláře. Bez výše uvedeného je znemožněna identifikace původu i závady zboží. Tento postup je doporučen i Kupujícímu- spotřebiteli, pokud neprokáže a nedoloží uvedené skutečnosti jinak.
 
 10.
Prodávající má právo odmítnout přijetí zboží do reklamace v případech, kdy reklamované zboží a/nebo jeho součásti jsou znečištěné nebo nesplňují základní předpoklady pro hygienicky bezpečné předání zboží k reklamačnímu řízení, ledaže se jedná o znečistění obvyklé.

11.
V případě koupi zboží spotřebitelem, projeví - li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

12.
Kupující - spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Ustanovení tohoto článku se neužijí u zboží prodávaného za nižší cen u na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u
použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá - li to z
povahy zboží.

13.
Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady upravuje reklamační řád prodávajícího.


Článek VI.

Zvláštní ustanovení při koupi zboží spotřebitelem


1.
V případě, kdy je kupní smlouva uzavřena prostřednictvím prostředků komunikace na dálku má kupující, který je spotřebitelem v souladu s
ustanovením § 1829 odst. 1. NOZ právo bez udání důvodů odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, kdy je předmětem kupní smlouvy několik druhů zboží, nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být kupujícím odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě na adresu sídla prodávajícího, nebo na e-mailovou adresu prodávajícího, kterou mu prodávající sdělí. Pro odstoupení od kupní smlouvy může Kupující využít vzorový formulář, který je nedílnou součástí těchto obchodních podmínek. V případě, kdy spotřebitel využije pro odstoupení od kupní smlouvy vzorového formuláře, potvrdí prodávající bez zbytečného odkladu v textové podobě jeho přijetí.

2.
V případě odstoupení od kupní smlouvy dle tohoto Článku se kupní smlouva od počátku ruší. Spotřebitel je povinen vrátit neporušené zboží v kompletním stavu prodávajícímu, s tím že nese náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

3.
V případě, kdy kupující odstoupí dle předchozího odstavce od kupní smlouvy, vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím a to stejným způsobem, jakým je od kupujícího přijal, nedohodnou - li se jinak. Prodávající je současně oprávněn vrátit plnění poskytnuté mu kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další
náklady. Odstoupí - li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu Kupující zboží vrátí, nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

4.
Aby mohlo být ze strany prodávajícího v případě odstoupení od smlouvy přijato zboží zpět, nesmí být nikterak poškozeno, nebo jevit známky používání či opotřebení.

5.
Spotřebitel bere na vědomí, že nelze ve smyslu ustanovení §nbsp;1837 občanského zákoníku mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu. 


 
Článek VII.
Kontaktní údaje prodávajícího

 

1.
Kontaktními údaji prodávajícího jsou: Nicole Buráňová, Masarykovo nám. 36, Boskovice 680 01 , IČ: 66517427

2.
www.sperky-nicole.cz

3.
nicole.bur@centrum.cz

4.
+420777 068 609


Článek VIII.
Ochrana osobních údajů


1.
Veškeré osobní údaje, které se prodávající dozvěděl při své činnosti, se zavazuje chránit v  souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a
o změně některých zákonů a dalšími souvisejícími právními předpisy. Kupující uzavřením kupní smlouvy souhlasí se zařazením všech jím poskytnutých osobních údajů do databáze prodávajícího a s jejich zpracováním prostřednictvím zpracovatele pro vnitřní potřeby prodávajícího plynoucí z uzavřené kupní smlouvy a
to na dobu neurčitou, resp. do odvolání souhlasu.

2.
Kupující bere na vědomí, že má práva dle ustanovení § 11 a § 21 zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, tj. zejména že poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může kdykoliv bezplatně na adrese sídla prodávajícího odvolat, že má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těch osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci atd.

3.
Osobní údaje kupujících jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje kupujících prodávající nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu nutném pro doručení zboží, s čímž kupující vyslovuje souhlas.


Článek IX.
Zasílání obchodních sdělení


1.
Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

2.
Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.


 
 
Článek X.
Závěrečná ustanovení


1.
Tyto obchodní podmínky prodávajícího platí ve znění uvedeném na webové stránce prodávajícího www.sperky-nicole.cz v den uzavření kupní smlouvy. Kupující si vyhrazuje právo měnit znění obchodních podmínek.

2.
V případě, kdy bude smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami NOZ a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Je-li smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami NOZ.

3.
Ve smyslu ustanovení § 1820 odst. 1 NOZ sděluje prodávající, že s mimosoudní stížností se spotřebitel může obrátit na kontrolní orgán, kterým je Česká obchodní inspekce. Česká obchodní inspekce vyřizuje mimosoudní stížnosti spotřebitelů způsobem a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy.

4.
Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, případně i v jiných jazycích, pokud to nebude důvodem nemožnosti jejího uzavření.


5.
Kupní smlouvy jsou počínaje jejich uzavřením archivovány prodávajícím, a to i po jejich naplnění. Kupní smlouvy jsou archivovány ve formě, ve které byly uzavřeny. Přístup k archivovaným kupním smlouvám má výlučně prodávající, případně subjekt prodávajícím pověřený archivací. Tito nejsou oprávněni zpřístupnit smlouvy třetím osobám, s výjimkou případné zákonné povinnosti takového zpřístupnění.


6.
Prodávající prohlašuje, že má k prodeji zboží na www.sperky-nicole.cz platné živnostenské oprávnění. Kontrolu nad dodržováním živnostenského zákona provádí příslušný živnostenský úřad. Kontrolu nad dodržováním ochrany osobních údajů provádí Úřad pro ochranu osobních údajů. Kontrolu nad dodržováním zákona o ochraně spotřebitele provádí v omezeném rozsahu Česká obchodní inspekce.


7.
Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1.08.2014. REKLAMAČNÍ ŘÁD PRO E-SHOP Záruční doba Uplatní-li kupující vůči prodávajícímu vadu oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění po dobu, po kterou je zboží v opravě a kupující je nemůže užívat, tj. ode dne uplatnění reklamace do dne, kdy kupující byl povinen výrobek po opravě převzít. Kupující bere na vědomí, že v případě výměny zboží nebo jeho části v rámci vyřízení reklamace neběží nová lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění. Lhůtu k uplatnění práv z vad nelze považovat za stanovení životnosti zboží,  ta se liší s ohledem na vlastnosti výrobku, jeho údržbu a správnost a intenzitu užívání nebo dohodu mezi kupujícím a prodávajícím. Není-li součástí zboží originální záruční list od výrobce, nahrazuje jej doklad o prodeji, který je vždy součástí dodávky zboží. Tento doklad není povinný pro uplatnění reklamace. Uplatnění reklamace
Za všech okolností se snažíme zákazníkům vyjít vstříc. V případě, že spotřebitel objeví na zakoupeném zboží v průběhu záruční doby vadu, má právo jej u
nás reklamovat. Zašlete reklamované zboží (pokud možno včetně kopie dokladu o prodeji, záručního listu, případně i průvodního dopisu se stručným popisem vady) na naši adresu. Adresa pro uplatnění reklamace: Nicole Buráňová, Masarykovo nám. 36, Boskovice 680 01 Vyřízení reklamace Reklamaci vyřídíme nejdéle do 30 dnů od převzetí reklamovaného zboží. V případě nevyřízení reklamace v této lhůtě Vám vyměníme zboží za nové nebo Vám vrátíme peníze dle Vašeho
požadavku. O způsobu vyřízení reklamace je zákazník informován telefonicky, případně sms zprávou a vyhotovením reklamačního protokolu.

Ve Boskovicích dne 30.1.2016